Senat poparł 5 zdrowotnych ustaw. Ważne poprawki w ustawie refundacyjnej

Wbrew wcześniejszym zapowiedziom Senat nie odrzucił w całości nowelizacji ustawy refundacyjnej, ale zanim ją poparł, przyjęto do niej kilka istotnych poprawek. Senatorzy zdecydowali m.in. o wykreśleniu możliwości refundowania leków bez recepty, zniesieniu przepisu dotyczącego dostaw do 10 hurtowi czy ustalania limitu cen na surowce farmaceutyczne. W sumie zielone światło otrzymało od Izby 5 ustaw zdrowotnych.

28 lipca senatorzy głosowali 5 ustaw zdrowotnych. W pierwszym głosowaniu jednomyślnie poparli nowelizacją ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej oraz ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Przyjęte rozwiązania zapewnią członkom zespołu ubezpieczenia od porwania i okupu.

Senat przyjął z poprawkami nowelizację ustawy refundacyjnej. Leki OTC bez refundacji

Senat przyjął też z poprawkami nowelizację ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw, czyli tzw. dużej nowelizacji ustawy refundacyjnej (DNUR). Ustawa dotyczy m.in. zmiany sposobu tworzenia budżetu na refundację leków.

Wniesione poprawki odnosiły się do kształtowania całkowitego budżetu na refundację. Wykreślono przepisy zakładające, że działalność Komisji ekonomicznej jest finansowana z budżetu państwa ze środków pozostających w dyspozycji ministra zdrowia oraz że członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości nieprzekraczającej 3500 zł za udział w każdym posiedzeniu Komisji, jednak nie więcej niż 10 500 zł miesięcznie.

Najważniejsze poprawki przyjęte przez Senat do ustawy refundacyjnej sprowadzają się do wykreślenia możliwości refundowania leków bez recepty, tzw. OTC, możliwości negocjowania cen wyrobów medycznych i ustalania limitu cen na surowce farmaceutyczne oraz zniesienia przepisu dotyczącego obowiązku dostaw do 10 hurtowi.

Senatorowie uchwalili 29 poprawek do ustawy o szczególnej opiece geriatrycznej

Z poprawkami przyjęto również prezydencką ustawę o szczególnej opiece geriatrycznej, która określa organizację i zasady funkcjonowania szczególnych form opieki zdrowotnej nad osobami, które ukończyły 75. rok życia.

W regulacji wskazano cele szczególnej opieki geriatrycznej, m.in. zachowanie możliwie największej sprawności funkcjonalnej i samodzielności seniorów; zapewnienie określonych świadczeń opieki zdrowotnej i wsparcia psychologicznego pacjentom, a także zagwarantowanie działań profilaktycznych i promocji zdrowia. W skład systemu szczególnej opieki geriatrycznej będą wchodziły: szpitalne oddziały geriatryczne, wskazane w wojewódzkim planie działania szczególnej opieki geriatrycznej nowo tworzone placówki – centra zdrowia 75 plus i podstawowa opieka zdrowotna.

Senat zaproponował jednak by docelowo Centra otaczały opieką już osoby od 65 r.ż. , zgodnie z granicą wieku emerytalnego.

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości udzielanych świadczeń ustawa określa minimalne standardy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych oraz minimalnej i maksymalnej liczby osób zamieszkujących obszar działania centrum. Wprowadza też rozwiązania umożliwiające w ciągu 5 lat od wejścia w życie ustawy stosowanie niższej normy łącznej liczby łóżek w oddziałach geriatrycznych ujętych w wojewódzkim planie, zatrudnianie edukatorów zdrowotnych, którzy nie spełniają wymogu ukończenia szkolenia, określonego w ustawie, w ciągu 3 lat.
Ograniczenia w sprzedaży napojów energetycznych. Senat wprowadził 8 poprawek do nowelizacji ustawy o zdrowiu publicznym

Kolejną regulacją przyjęta w czasie piątkowych obrad Senatu jest nowelizacja ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia oraz zakaz sprzedaży takich napojów w szkołach.

Senatorowie przyjęli jednak poprawkę, zgodnie z którą napoje energetyczne mogłyby być sprzedawane w automatach w miejscach niedostępnych dla osób poniżej 18. roku życia (szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych, jednostkach systemu szkolnictwa wyższego, przedsiębiorstwach itd.). W ramach obowiązkowego oznaczenia opakowań napoju energetycznego można będzie użyć równoznacznego określenia „napój energetyzujący” lub „napój energetyczny”.

Produkcja lub importowanie napojów energetycznych niespełniających wymogów ustawowych w zakresie obowiązku oznaczenia opakowania jednostkowego mają grozić – zgodnie z kolejną przyjętą poprawką – wyłącznie grzywną do 200 tys. złotych, a nie karą ograniczenia wolności.

Doprecyzowano też, że zakaz sprzedaży napojów energetycznych nie dotyczy napojów wyprodukowanych lub importowanych przed dniem wejścia w życie ustawy – o ile ich sprzedaż nastąpi w ciągu 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizowanych przepisów. Ta poprawka przesądza, że po upływie tego terminu napoje energetyczne, które nie będą spełniały wymogów ustawowych w zakresie ich oznaczenia, będą musiały być wycofane ze sprzedaży.

Senat wniósł poprawki do ustawy poszerzającej grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków

Izba uchwaliła też 2 poprawki do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (projekt rządowy). Nowelizacja zwiększa zakres programu „Leki dla seniorów 75+”, czyli grupę osób uprawnionych do bezpłatnych leków, o dzieci i młodzież do 18. roku życia i seniorów powyżej 65 lat. Ustawa rozszerza też listę leków z ponad 2 tys. do 4 tys. pozycji.

Jedna z poprawek Senatu przewiduje, że leki te mają być finansowanie nie przez NFZ, a budżet państwa – z części, której dysponentem jest minister zdrowia.

źródło: puls medycyny.pl