Prezes NRA określa priorytety w liście do Parlamentarzystów

W imieniu Naczelnej Rady Aptekarskiej mam zaszczyt złożyć serdeczne gratulacje z okazji objęcia mandatu Posła i Senatora w wyborach parlamentarnych 2019.

Wybór dokonany przez Polaków jest wyrazem najwyższego poparcia i zaufania dla inicjatyw prowadzonych przez Państwa na rzecz polskiego społeczeństwa. Wyrażam głęboką nadzieję, że w ciągu najbliższych 4 lat będziemy świadkami licznych działań zmierzających do uzdrowienia polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Wspólnym i najważniejszym celem przedstawicieli Parlamentu RP, administracji państwowej, a także samorządu aptekarskiego, jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu polskich pacjentów. Kluczowym zadaniem jest zatem szybkie dokończenie prac nad niezbędnymi zmianami, aby system ochrony zdrowia spełniał swoje zadania i działał efektywnie. Wśród projektów, które należy określić jako priorytetowe należy wymienić między innymi:

1) Dokończenie prac nad projektem ustawy o zawodzie farmaceuty – regulacji umożliwiającej wprowadzenie do aptek opieki farmaceutycznej, obejmującej dodatkowe usługi na rzecz milionów pacjentów (m.in. przeglądy lekowe), a także wprowadzenie kompleksowej regulacji w zakresie zasad wykonywania zawodu farmaceuty oraz ułatwienie organom samorządowym realizacji ich podstawowego zadania, wynikającego wprost z art. 17 Konstytucji RP, tj. obowiązku sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem tego zawodu w granicach interesu publicznego i jego ochrony;

2) Rozwiązanie problemu braku dostępności leków w polskich aptekach. Trudności w dostępie do wielu produktów leczniczych powodują niepokój wśród pacjentów – zamiast poświęcić czas na realizację zaleceń lekarskich, marnują go na poszukiwaniu leków, które w wielu przypadkach są niedostępne. Dłuższe utrzymywanie takiego stanu powoduje, że apteki nie mogą realizować swojego najważniejszego obowiązku, jakim jest zaspokajanie potrzeb lekowych pacjentów;

3) Ograniczenie formalizmu pracy farmaceutów w aptekach – wypracowanie rozwiązań upraszczających zasady realizacji e-recept, których użycie będzie obowiązkowe już od 1 stycznia 2020 r.

4) Nowelizację ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ograniczającą liczne patologie rynkowe, związane z omijaniem przez pewne podmioty przepisów tej ustawy (m.in. naruszanie przepisów antykoncentracyjnych, przejmowanie aptek w sposób sprzeczny z prawem), co utrudnia funkcjonowanie na rynku aptekom przestrzegającym ustalonych zasad.

Powyższe zadania związane z ochroną zdrowia publicznego mają szczególne znaczenie społeczne, ponieważ wiążą się z takimi wartościami jak życie człowieka, czy choćby równy i sprawiedliwy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej.

Liczę na to, że samorząd aptekarski będzie mógł spełniać rolę ważnego partnera i doradcy, szczególnie w przypadku prac nad rozwiązaniami i projektami dotyczącymi systemu ochrony zdrowia oraz rynku farmaceutycznego.

Jako organizacja skupiająca i reprezentująca ok. 30 tys. farmaceutów z całej Polski deklarujemy gotowość do współpracy oraz chęć dzielenia się naszą wiedzą i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Piotrowska-Rutkowska
Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej