Wielkopolska Izba Lekarska alarmuje: przy zatrudnianiu obcokrajowców dochodzi do łamania przepisów

Wielkopolska Izba Lekarska (WIL) apeluje o bezwzględne stosowanie przepisów dotyczących warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza przez osoby, które uzyskały dyplom poza UE. Jak zaznacza samorząd, rozwiązania przyjęte w czasie pandemii i przedłużone dla medyków z Ukrainy są wadliwe i obecnie nie ma uzasadnienia do ich dalszego stosowania.

Przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w piśmie do Ministra Zdrowia, Prokuratora Generalnego, władz samorządowych i osób zarządzających lecznicami zaapelowali o egzekwowanie obowiązujących przepisów łamanych przez lekarzy i lekarzy dentystów, którzy swoje uprawnienia uzyskali w trybie uproszczonym, oraz zatrudniające ich podmioty lecznicze.

WIL: kryzysowe rozwiązania były wadliwe, należy od nich odejść

Przypomnijmy. Warunkowe prawo wykonywania zawodu oraz prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to rozwiązania wprowadzone w czasie kryzysu wywołanego pandemią wirusa SARS-CoV-2, a następnie przedłużone dla obywateli Ukrainy w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na terytorium tego państwa.

W opinii WIL “od początku były to przepisy wadliwe, między innymi z powodu braku wymogu znajomości języka polskiego czy ustanowienia minimum wymaganych kwalifikacji zawodowych”, dlatego, jak stwierdza Izba, utrzymywanie ich w mocy nie ma uzasadnienia.

“Ponadto, brak precyzyjnej i jasnej regulacji określającej uprawnienia lekarzy posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu jest przyczyną wielu nieporozumień i nieprawidłowości po stronie podmiotów leczniczych zatrudniających tę kategorię lekarzy. Lekarze i lekarze dentyści, którzy uzyskali dyplom poza Unią Europejską i chcą leczyć pacjentów w Polsce, powinni podjąć się nostryfikacji dyplomu lub złożyć Lekarski (Lekarsko-Dentystyczny) Egzamin Weryfikacyjny” – czytamy w piśmie WIL.

WIL przypomina zasady wykonywania zawodu przez lekarzy cudzoziemców, którzy uzyskali warunkowe prawo wykonywania zawodu:

  • Warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty nie uprawnia do pracy w charakterze lekarza specjalisty. Posługiwanie się tytułem lekarza specjalisty, a także umieszczenie informacji wprowadzających w błąd pacjentów, że lekarz posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo lekarza dentysty udziela świadczeń zdrowotnych w takim samym zakresie jak specjalista stanowią naruszenie obowiązujących zasad wykonywania zawodu lekarza.
  • Udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych przez lekarzy lub lekarzy dentystów, którzy posiadają dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty wydany poza Unią Europejską jest dopuszczalne w przypadku uzyskania prawa wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyznawanego przez okręgową radę lekarską na podstawie art. 7 ust 2e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
  • Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu, może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie leczniczym, co oznacza jednocześnie brak możliwości wykonywania zawodu w ramach indywidualnych praktyk lekarskich.
  • Lekarz albo lekarz dentysta posiadający warunkowe prawo wykonywania zawodu jest zobowiązany do zgłoszenia ministrowi zdrowia oraz właściwej okręgowej radzie lekarskiej, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony.

Z danych WIL wynika, że z trybu uproszczonego dającego możliwość leczenia specjalistycznego korzysta znacznie mniej osób.Do dziś Wielkopolska Izba Lekarska przyznała takie prawo 50 lekarzom i 2 lekarzom dentystom. Natomiast warunkowym prawem wykonywania zawodu legitymuje się w województwie 177 lekarzy i 34 lekarzy dentystów. “W ich przypadku posługiwanie się tytułem lekarza specjalisty, umieszczanie takich informacji na pieczątce, a co gorsza udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych stanowi naruszenie prawa” – zaznaczono w komunikacie Izby.

WIL podkreśla, że:

naganną praktyką jest zatrudnianie w placówce ochrony zdrowia lekarza lub lekarza dentysty, któremu okręgowa izba lekarska odmówiła przyznania warunkowego prawa wykonywania zawodu;

Z negatywną decyzją ze strony Wielkopolskiej Izby Lekarskiej spotkały się jak dotąd 73 osoby ubiegające się o prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym. Powodem najczęściej była niedostateczna znajomość języka polskiego, bez której – jak argumentuje WIL – trudno sobie wyobrazić prawidłowe zebranie wywiadu od pacjenta, prowadzenie dokumentacji medycznej czy komunikację z personelem.

Izba zaznacza, że niedopuszczalne jest:

tytułowanie się mianem lekarza specjalisty przez osoby legitymujące się warunkowym prawem wykonywania zawodu;
jest rejestrowanie przez te osoby działalności gospodarczej o nazwie sugerującej prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej – z czym Izba spotkała się już w Wielkopolsce;
podejmowanie przez lekarza posiadającego prawo na określony zakres czynności zawodowych, czas i miejsce zatrudnienia dodatkowego zatrudnienia poza miejscem objętym zgodą ministra zdrowia i uchwałą ORL.

Nagminnie niedopełniany jest przez lekarzy obowiązek zgłoszenia ministrowi zdrowia oraz właściwej okręgowej radzie lekarskiej, w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres został zatrudniony – stwierdza WIL.

źródło: puls medycyny.pl