Rząd przyjął projekt ustawy o zdrowiu publicznym

Podczas wtorkowego posiedzenia (7 lipca) Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zdrowiu publicznym, przedłożony przez ministra zdrowia.

Podstawą działań będzie przyjęty przez rząd (w rozporządzeniu) dokument strategiczny dla zdrowia publicznego, czyli Narodowy Program Zdrowia (NPZ). Głównym celem NPZ jest wydłużenie życia Polaków w zdrowiu, poprawa jakości życia oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu.

Zadania określone w NPZ będą miały dwojaki charakter. Pierwsza grupa to zadania własne administracji rządowej i samorządowej, wynikające z kompetencji przypisanych dla poszczególnych działów administracji rządowej lub z ustaw nakładających obowiązki na jednostki samorządu terytorialnego.

Druga grupa obejmie nowe interwencje, które nie stanowią zadań własnych administracji rządowej i samorządowej, i które wymagają wsparcia finansowego ze środków przewidzianych na realizację Programu.

Do zadań z zakresu zdrowia publicznego, które będą realizowane na podstawie projektowanej ustawy, należą m.in.:

  • promowanie zdrowia i profilaktyka chorób;
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej dostosowanej do potrzeb różnych grup społeczeństwa – zwłaszcza dzieci, młodzieży i osób starszych – z wykorzystaniem programów o dobrej jakości i sprawdzonej skuteczności.

Zostanie utworzona Rada do Spraw Zdrowia Publicznego, która będzie pełnić funkcję opiniodawczo-doradczą ministra zdrowia. Rada zastąpi funkcjonujący obecnie Międzyresortowy Zespół Koordynacyjny Narodowego Programu Zdrowia. Przewodniczącego Rady będzie wyznaczał minister zdrowia.

NPZ będzie ustanawiany na czas nie krótszy niż okresy pięcioletnie. Na realizację NPZ w 2016 roku z budżetu państwa zostanie przeznaczone 140,7 mln zł. W projekcie ustawy przewidziano możliwość powołania przez Radę Ministrów pełnomocnika rządu ds. zdrowia publicznego.

źródło: rynekzdrowia.pl