O stowarzyszeniu

Data założenia: 22.08.2005 r.

Europejskie Stowarzyszenie Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM„:

 • promuje zdrowy styl życia

 • wspiera rozwój medycyny i ochrony zdrowia na terenie działalności Stowarzyszenia

 • troszczy się o poprawę zdrowotności społeczeństwa i propaguje wiedzę o profilaktyce, możliwościach diagnostycznych i leczniczych

 • inicjuje i wspiera badania naukowe mające na celu zapobieganie chorobom cywilizacyjnym

 • kreuje i wspiera inicjatywy mające na celu rozwój profilaktycznych usług medycznych

 • promuje wszelkie problematyki w zakresie zdrowego stylu życia, w prasie, radiu i TV, jak również w innych mediach, w tym zagranicznych

 • promuje etykę w zdrowiu i medycynie

 • pozyskuje środki na stypendia dla studentów i młodych pracowników nauki o profilu medycznym

 • ułatwia dostęp do wszelkich informacji dotyczących postępu w dziedzinie medycyny środowiskowej i zapobiegawczej

 • powołuje i zakłada szkoły na wszystkich poziomach nauczania oraz inne jednostki edukacyjno-szkoleniowe

 • stale podnosi kwalifikacje oraz pomaga osobom pragnącym zdobywać wiedzę z zakresu promocji i ochrony zdrowia

 • upowszechnia osiągnięcia naukowe, techniczne i organizacyjne dotyczące medycyny społecznej i promocji zdrowia

 • organizuje szkolenia, kongresy, konferencje naukowe

 • współpracuje z innymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi działającymi w obszarze promocji zdrowia, medycyny i środowiska

 • monitoruje regulacje prawne i administracyjne dotyczące ochrony zdrowia i aktywne wpływa na ich doskonalenie. Prezentowanie w tym zakresie stanowisk Stowarzyszenia wobec Sejmu, Senatu oraz innych struktur ustawodawczych i wykonawczych Państwa zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

 • poprawia stan środowiska naturalnego w miastach, gminach i na wsi

 • poprawia stan zdrowia mieszkańców gmin, miast i wsi

 • wdraża zasady i strategie polityki zdrowia w kraju, miastach, gminach i na wsi

 • aktywizuje wspólnoty samorządowe do wspólnego rozwiązywania problemów ochrony środowiska i zdrowia mieszkańców w regionach, miastach, gminach i na wsi

 • upowszechnia doświadczenia i efekty pracy Stowarzyszenia oraz propaguje ideę zdrowych miast w kraju i za granicą

 • rozwija i popiera współpracę pomiędzy innymi miastami i sieciami krajowymi Zdrowych Miast na świecie

 • deleguje Ekspertów do prezentacji wystąpień i stanowisk Stowarzyszenia wobec władz ustawodawczych, wykonawczych zarówno szczebla centralnego, regionalnego oraz szczebla Komisji Europejskiej.

 • Porozumienie między Naczelną Izbą Lekarską, a Pro-Salutem w 2007r.  Zobacz Porozumienie