Maciej Niedźwiecki pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. opieki paliatywnej

Mocą wydanego w czwartek (12 grudnia) zarządzenia ministra zdrowia w resorcie ustanowiono pełnomocnika do spraw opieki paliatywnej. Na tę funkcję wyznaczony został Maciej Niedźwiecki.

Do zadań pełnomocnika należeć ma m.in. inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój opieki paliatywnej w Polsce, ukierunkowanych na zapewnienie pacjentom w końcowym stadium chorób terminalnych prawa do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z pieniędzy publicznych.

Pełnomocnik ma przedstawiać ministrowi zdrowia m.in. informacje w zakresie analiz, ocen i wniosków związanych z realizacją zadań, a także propozycje rozwiązań legislacyjnych i organizacyjno-finansowych dla rozwoju opieki paliatywnej.

W zarządzeniu wskazano, że pełnomocnik będzie wykonywał zadania we współpracy z jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do spraw zdrowia, w szczególności z Narodowym Funduszem Zdrowia i z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a także z konsultantem krajowym w dziedzinie medycyny paliatywnej.

Pełnomocnik może podejmować współpracę z organami administracji publicznej i z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami krajowymi zaangażowanymi w rozwój opieki paliatywnej.

Katarzyna Lechowicz-Dyl (PAP)