Kredyty na studia medyczne. MZ wylicza zasady umorzenia

Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kredytów na studia medyczne, zakłada, że wniosek o tego typu kredyt można składać w ciągu 21 dni od dnia rozpoczęcia semestru. Kiedy nie trzeba spłacać takiego kredytu?

Wypłata raty kredytu na studia medyczne musi nastąpić nie później niż w ciągu 60 dni od dnia rozpoczęcia semestru studiów
Można ubiegać się o umorzenie kredytu na studia medyczne w całości, ze względu na przepracowanie w Polsce w zawodzie określonej liczby lat
Kredyt na studia medyczne może być także umorzony w części (nie tylko ze względu na ciężką sytuację materialną kredytobiorcy)

Kredyt na studia medyczne. Zasady

Wniosek o kredyt na studia medyczne, obejmujący rok akademicki 2021/2022 można złożyć do 30 września 2022 r.

Wypłata pierwszej transzy kredytu na studia medyczne jest dokonywana nie później niż w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy kredytu na studia medyczne i nie później niż 60 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów.

Wypłata kolejnych transz kredytu na studia medyczne jest uzależniona od tego, czy kredytobiorca przedstawi dokument potwierdzający kontynuowanie studiów w kolejnym semestrze.

Spłata kredytu na studia medyczne jest dokonywana zgodnie z ustalonym harmonogramem na rachunek bankowy wskazany w umowie kredytu na studia medyczne.

Warunki umorzenia kredytu na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne umarza minister zdrowia w całości, w przypadku gdy kredytobiorca po ukończeniu studiów:
1) wykonywał zawód lekarza w Polsce, w ramach praktyki zawodowej lub w podmiocie leczniczym udzielających świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przez 10 lat w okresie 12 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym co najmniej równoważnikowi jednego etatu
oraz gdy
2) w okresie, o którym mowa w pkt 1, uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez niego szkolenia specjalizacyjnego.
Warunki częściowego umorzenia kredytu na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne może być także umorzony częściowo – w przypadku:
a) szczególnie trudnej sytuacji życiowej kredytobiorcy
lub
b) gdy kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, ale w wymaganym okresie, nie ukończył tego szkolenia lub nie uzyskał tytułu specjalisty z przyczyn od niego niezależnych.
Umorzenie kredytu na studia medyczne ze względu na sytuację materialną

Kredyt na studia medyczne może być także umorzony w całości – w przypadku:
a) trwałej utraty przez kredytobiorcę zdolności do spłaty zobowiązań
lub
b) braku prawnych możliwości dochodzenia roszczeń od kredytobiorcy,
lub
c) śmierci kredytobiorcy.
Wcześniejsze umorzenie kredytu na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne może być umorzony także przed upływem okresu,
jeżeli:
1) okres wykonywania zawodu lekarza, wynosi co najmniej:
a) 5 lat, w okresie 7 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 2. rok szkolenia specjalizacyjnego – okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 1 albo 2 semestry,
b) 6 lat, w okresie 8 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 2. rok szkolenia specjalizacyjnego.
Przy czym okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 3 albo 4 semestry,
c) 7 lat, w okresie 9 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 3. rok szkolenia specjalizacyjnego – okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 5 albo 6 semestrów,
d) 8 lat, w okresie 10 kolejnych lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 4. rok szkolenia specjalizacyjnego – okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, 7 albo 8 semestrów,
e) 9 lat, w okresie kolejnych 11 lat liczonych od dnia ukończenia studiów, oraz kredytobiorca ukończył 4. rok szkolenia specjalizacyjnego – okres umorzenia wynosi, w zależności od okresu sfinansowanego z kredytu na studia medyczne, od 9 do 11 semestrów oraz

2) kredytobiorca kontynuuje szkolenie specjalizacyjne, na kolejnym roku albo ukończył to szkolenie.

Kredyt na studia medyczne może zostać umorzony na wniosek kredytobiorcy złożony nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia spłaty kredytu na studia medyczne.

Umorzeniu kredytu na studia medyczne podlega należność pozostała do spłaty na dzień umorzenia.

źródło: infodent24.pl