Grupa EBI uruchomi środki na walkę z kryzysem wywołanym przez Covid-19

Szybkie rozprzestrzenianie się wirusa jest dużym obciążeniem zarówno dla zdrowia publicznego, jak i dla gospodarki. Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaproponowała dziś środki, które mogą być podjęte we współpracy z Komisją Europejską i partnerami krajowymi w celu wsparcia przedsiębiorstw europejskich, wydatków na ochronę zdrowia oraz gospodarki UE jako całości.

„Covid-19 zbiera tragiczne żniwo wśród ludzi w całej Europie i na całym świecie. Bank, i ja osobiście, jesteśmy blisko ludzi cierpiących w wyniku rozprzestrzeniania się choroby. Pandemia wywiera również katastrofalne skutki gospodarcze, które są już dostrzegalne – powiedział prezes EBI Werner Hoyer. „Potrzebujemy zdecydowanej i natychmiastowej reakcji ze strony Unii Europejskiej. Po raz kolejny Europa musi zmobilizować się do tego, by zrobić wszystko, co tylko się da. Bank UE zapewni pomoc w tym kryzysie, tak jak zawsze to robił, gdy w Europie pojawiały się trudności – czy to z powodu spowolnienia gospodarczego, czy też katastrof naturalnych. Natychmiast skoncentrujemy się na pomocy małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółkom o średniej kapitalizacji. Bardzo potrzebują one wsparcia, i to szybkiego. We współpracy z państwami członkowskimi, Komisją Europejską i innymi partnerami finansowymi, w tym przede wszystkim z krajowymi bankami rozwoju, chcemy opracować obszerny pakiet finansowy, który można wdrożyć natychmiast bez konieczności wprowadzania nowych przepisów”.

Grupa EBI opracowała plan uruchomienia finansowania w wysokości nawet 40 mld EUR. Środki te będą przeznaczone na odroczenie spłat kredytów pomostowych oraz na inne działania mające złagodzić ograniczenia w zakresie kapitału obrotowego MŚP i spółek o średniej kapitalizacji Grupa EBI, w tym Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI), który specjalizuje się we wspieraniu MŚP, będzie działać przy pomocy pośredników finansowych w państwach członkowskich i we współpracy z krajowymi bankami rozwoju.

Proponowany pakiet finansowy obejmuje następujące elementy:

  • specjalne programy gwarancji dla banków wykorzystujące istniejące programy i możliwe do natychmiastowego wdrożenia, mające uruchomić finansowanie w wysokości nawet 20 mld EUR;
  • specjalne instrumenty płynnościowe dla banków umożliwiające zapewnienie dodatkowego wsparcia w zakresie kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji w wysokości 10 mld EUR;
  • specjalne programy zakupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS) w celu umożliwienia bankom przeniesienia ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, w ramach których zostanie uruchomione dodatkowe wsparcie w wysokości 10 mld EUR.

Wszystkie te działania mogą zostać wprowadzone w życie w krótkim czasie w celu łagodzenia skutków niedoborów płynności i w miarę możliwości będą wdrożone we współpracy z krajowymi bankami rozwoju.

Ponadto prezes EBI Werner Hoyer wezwał państwa członkowskie do ustanowienia znaczącej i skalowalnej gwarancji dodatkowej na rzecz EBI i krajowych banków rozwoju, aby zapewnić ciągły otwarty dostęp MŚP i spółek o średniej kapitalizacji do finansowania. Gwarancja stanowiłaby rozwiązanie w wiarygodnej wielkości i zasięgu ogólnoeuropejskim oraz byłaby możliwa do natychmiastowego wykorzystania. „Pomogłoby to zabezpieczyć rynki i obywateli w tym czasie bezprecedensowej niepewności” – powiedział prezes Hoyer.

Wprawdzie to do państw członkowskich należałoby określenie, skąd mają pochodzić środki na gwarancję, jednak według prezesa Hoyera mogłyby one być pozyskane z europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej lub być gromadzone przez same państwa członkowskie w ramach nowego, tymczasowego funduszu.

Ponadto Grupa EBI będzie korzystać z istniejących instrumentów finansowych udostępnianych wspólnie z Komisją Europejską, takich jak instrument finansowy na rzecz zwalczania chorób zakaźnych InnovFin, w celu finansowania projektów mających na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa, znalezienie lekarstwa i opracowanie szczepionki przeciwko temu wirusowi. Grupa EBI będzie również wspierać działania nadzwyczajne służące finansowaniu pilnych projektów na rzecz ulepszenia infrastruktury i zaspokojenia potrzeb w zakresie sprzętu w sektorze opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu istniejących kredytów ramowych lub niewypłaconych kwot dostępnych w ramach projektów realizowanych w tym sektorze. Wartość portfela niezrealizowanych projektów Grupy EBI w sektorze opieki zdrowotnej wynosi obecnie około 5 mld EUR.

Prezes Hoyer powiedział: „Będziemy kontynuować to, co dotychczas robiliśmy dla sektora zdrowia. Jesteśmy już w kontakcie z firmami i organizacjami, które chcą sfinansować badania nad szczepionkami przeciwko Covid-19 i nad lekami na tę chorobę. Wszyscy przeżywamy trudne chwile, a Grupa EBI nie ustanie w staraniach, aby zagwarantować, że bank UE przyczyni się do szybkiego przezwyciężenia tego strasznego kryzysu”.

źródło: eib.org