Fundacja Alivia: Wdrożenie NSO daje gwarancję niepowodzenia

Fundacja Alivia opublikowała stanowisko dotyczące projektu Narodowej Strategii Onkologicznej. W opinii przedstawicieli Fundacji plan dla onkologii jest nieprecyzyjny, zawiera błędy merytoryczne, a wiele z przyjętych w nim mierników zostało skonstruowanych nieprawidłowo. Dodają, że wdrożenie takiej „strategii” daje gwarancję niepowodzenia.

Narodowa Strategia Onkologiczna (NSO) to rządowy plan działania w walce z chorobami nowotworami w Polsce, który został opracowany na lata 2020-2030. W założeniu NSO ma pomóc zahamować wzrost zachorowalności i śmiertelności z powodu nowotworów, a także poprawić jakość opieki nad pacjentami onkologicznymi.

Jednak zdaniem przedstawicieli Fundacji Onkologicznej Alivia „jakość tak ważnego dokumentu, który w perspektywie wielu lat może decydować o życiu i śmierci tysięcy ludzi, jest na nieakceptowalnie niskim poziomie”.

Fundacja Alivia: NSO jest pełna ogólników

„Dokument, choć zawiera wartościowe pomysły inicjatyw walki z rakiem, nie stanowi logicznej i spójnej całości. Pełen jest ogólników i nieprecyzyjnie określonych mierników sukcesu. W sposób arbitralny buduje hierarchiczną strukturę ośrodków onkologicznych i nie precyzuje sposobu ich współpracy. Nie dostarcza klarownej wizji osadzenia działań w czasie. Zawiera jedynie szczątkowy plan finansowy” – zaznaczyli autorzy stanowiska i dodali, że tak istotny dokument powinien opierać się na precyzyjnym i głębokim zrozumieniu zastanej rzeczywistości. Tymczasem – ich zdaniem – przedstawiony projekt pomija cały kontekst społeczny, a zamiast tego koncentruje się na mglistych celach i nieprecyzyjnych założeniach.

„Strategii brakuje precyzyjnego określenia celów nadrzędnych związanych z ograniczeniem zachorowań i poprawą skuteczności leczenia. Brak jest nawet harmonogramu działań. Skąd będzie wiadomo, co w danym roku miało być zrealizowane?” – pyta Bartosz Poliński, prezes Fundacji Onkologicznej Alivia.

Fundacja Alivia: realizacja potrzeb pacjentów onkologicznych jest odłożona w czasie

W założeniu Strategia ma odpowiadać na pilne potrzeby pacjentów onkologicznych, Wśród nich znajduje się m.in. zapewnienie pełnego przestrzegania standardów jakościowych w patomorfologii oraz opieka psychoonkologa dla pacjentów zmagających się z chorobą nowotworową.

Jednak zdaniem przedstawicieli Fundacji Alivia, realizacja tych potrzeb jest odłożona w czasie.

„Na przestrzeganie standardów jakościowych w patomorfologii pacjenci będą musieli poczekać 6 lat. Natomiast zapewnienie „każdemu pacjentowi onkologicznemu dostępu do opieki psychoonkologicznej” to już cel na 2029 r.” – zwracają uwagę autorzy stanowiska.

Zdaniem Alivii, dodatkowym problemem Strategii jest jej arbitralność.

„W wielu fragmentach projektu znaleźć można rozdziały zatytułowane „diagnoza stanu obecnego”. Niestety, zawierają one bardzo mało danych i często opierają się na opiniach, a nie analizach. Przykładem jest tu nadanie Centrum Onkologii w Warszawie statusu Państwowego Instytutu Badawczego. Według autorów Strategii jest „rozwiązaniem istotnie wzmacniającym skuteczność reform (…)”. Dlaczego? Po co? Niestety, oprócz kilku ogólników, brakuje uzasadnienia” – czytamy w oświadczeniu.

„Przy takiej jakości dokumentu nie dziwi mnie niechęć autorów do ujawnienia swoich personaliów. Nie wiadomo, kto napisał strategię, ani z kim i w jakim zakresie była konsultowana” – dodaje Bartosz Poliński.

Fundacja Alivia: NSO wymaga gruntownej rewizji

Alivia do swojego stanowiska dołączyła opinię Michała Prądzyńskiego, eksperta współpracującego firmami doradczymi, który uważa, że „dokument odpowiada na bardzo istotną potrzebę i zawiera wiele dobrych pomysłów, ale trudno go uznać za skończoną strategię – ma poważne braki formalne oraz luki w zakresie treści”.

Jak zaznaczają przedstawiciele Fundacji Alivia, „wszystko to sprawia, że trudno odrzucić pojawiające się w przestrzeni publicznej zarzuty, że podejmowane działania mają charakter fasadowy i mogą służyć głównie zaspokojeniu interesów wąskich grup, poprzez skierowanie szerszych strumieni publicznego finansowania do arbitralnie wybranych ośrodków onkologicznych”.

W związku z tym Fundacja domaga się gruntownej rewizji NSO, z wykorzystaniem potencjału ekspertów w zakresie zarządzania strategicznego i finansów, a także wstrzymania procesu legislacyjnego do czasu stworzenia nowej wersji dokumentu. Zdaniem autorów oświadczenia, finalny kształt Narodowej Strategii Onkologicznej powinien być wynikiem pracy zespołowej oraz szerokiego konsensusu.

Stanowisko Fundacji Alivia na temat jakości projektu NSO oraz pełną wersję obydwu opinii Fundacja można znaleźć tutaj.

źródło: pulsmedycyny.pl