Działalność

Działalność Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia „PRO-SALUTEM” koncentruje się na:

  • aktywnym uczestnictwie swoich członków w życiu w zakresie promocji zdrowia, a w szczególności na opiniowaniu, szkoleniu oraz udziale w naradach i konferencjach
  • poszukiwaniu darczyńców i sponsorów statutowej działalności Stowarzyszenia
  • poszukiwaniu dochodów przez współpracę z przemysłem, firmami prywatnymi i innymi instytucjami, zarówno w pośredniczeniu w wykonywaniu usług medycznych, jak i szerzeniu profilaktyki zdrowotnej
  • organizacji i przeprowadzeniu Warsztatów Naukowych dla lekarzy różnych specjalności oraz konferencji,seminariów i szkoleń zarówno w kraju jak i zagranicą
  • rozwijaniu wszelkiej działalności popularyzującej problematykę zdrowia,medycyny i służby zdrowia poprzez wydawnictwa, produkcje programów telewizyjnych i radiowych, publikacje prasowe oraz różne formy szkolenia
  • powoływaniu i zakładaniu szkół na wszystkich poziomach nauczania oraz innych jednostek edukacyjno-szkoleniowych i badawczych
  • zakładaniu placówek opieki zdrowotnej, domów opieki społecznej, domów spokojnej starości, sanatoriów, itp.
  • powoływaniu i uczestniczeniu w powoływaniu podmiotów gospodarczych, spółek, stowarzyszeń i fundacji realizujących podobne lub komplementarne misje i cele statutowe oraz gospodarcze